De spirituele piramide volgens Dr. Gert Remmerie

van Maslow naar de spirituele piramide

Gedurende mijn persoonlijke filosofisch-spirituele “retraite” tussen 2000 en 2006, studeerde ik over ons “ZIJN”, over onze persoonlijke “existentie” die werkelijk complex is en beïnvloed wordt door een oneindig aantal gebeurtenissen en omstandigheden, bewust en onbewust.

In deze zoektocht naar “BEWUSTZIJN”, diende de piramide van Maslow mij goed. Het gaat om een theorie van de psycholoog Abraham Maslow. Hij beschreef in zijn “theorie van de menselijke motivatie” in 1943 de hiërarchie van de mens. Hij stelt dat wanneer aan de basisbehoeften voldaan is, de mens andere hogere behoeften en wensen ontwikkelt.

Deze piramide heeft vijf niveaus . De eerste vier kunnen we groeperen als de basisbehoeften van tekort, terwijl het vijfde het niveau is van de zelfrealisatie.

Volgens Maslow kan men pas opstijgen in de piramide wanneer aan de onderliggende niveaus voldaan is, wetende dat er een kracht tot groei naar boven bestaat en een regressieve kracht tot overleven naar beneden.

Wanneer we goed de piramide bekijken, zien we dat er verschillende kleuren zijn. TOEVALLIG zijn het de kleuren van de chakra’s.

De basis van onze levenspiramide zien we goed in een pasgeborene:   alles concentreert zich op overleven, op zoek zoektocht naar eten, drinken, rusten, lichaam warm houden en pijn vermijden. Dit zijn de fysiologische basisbehoeften die we ons hele leven behouden en die ons basisgedrag markeren, waardoor we onze energie richten op het vinden van eten, drinken, warmte en de mogelijkheid om ons te kunnen kleden. Dit niveau is gericht op het “IK, IK, IK”.

Wanneer deze basisbehoeften vervuld zijn en ons hierover geen zorgen moeten maken, kunnen ze ons richten op onze persoonlijke groei. We gaan dan op zoek om onze toekomst te verzekeren en te beschermen. We zoeken werk, inkomsten, een huis, een auto,  gezondheid enz.

De Piramide van Maslow

Zelfrealisatie
Erkenning en waardering
Sociaal
Veiligheid
Fysiologische behoeften: eten, drinken, warmte

Eens dit tweede niveau bereikt is, hebben we tijd om ons met anderen te verbinden. We worden dan SOCIAAL: “WIJ, WIJ, WIJ”. We sluiten ons aan bij een of meerdere groepen, wat betekent dat we ons moeten houden aan de regels van de groep. Hier ontstaan de ethiek en de moraal.

Genegenheid en seksuele intimiteit behoren tevens tot deze behoefte als een aspect van groei en zoektocht naar zichzelf om onze identiteit te ontwikkelen.  

Door sociaal te zijn zekeren we onze basisbehoeften en versterken we zo de basis van onze pyramide.

Wanneer we deze sociale fase doorzwemmen, confronteren we ons met waarden, normen van de maatschappij en van het leven. Hierdoor ontwikkelt zich ons zelfvertrouwen. vertrouwen, competentie, onafhankelijkheid en zich hechten, afbakening, cultuur, erkenning, waardering, status, roem, heersen zijn aspecten die we moeten leren in harmonie in te bouwen in ons leven.

We worden geconfronteerd met MACHT, macht van anderen over ons en onze macht over anderen. We leren dat we ons kunnen verbinden en verenigen, maar dat een persoonlijke afbakening noodzakelijk is om niet uitgebuit te worden en gereduceerd te worden tot een gebruiksobject van de anderen.

Dit machtsspel ziet men in alle maatschappijen en structuren, of het nu in een kleine cirkel (familie) is of in een grote (werk en politiek). Elke maatschappij heeft zijn eigen regels over wat al dan niet is geoorloofd.

Cultuur wordt omschreven als: ”een geheel van weten, geloof en gedragingen van een sociale groep, materiële hulpmiddelen inbegrepen die door hun leden gebruikt worden om zich onderling te communiceren en alle behoeften te vervullen.

De cultuur is het integrale zijn van de maatschappij en juist omwille van deze cultuur, richten we ons naar de “ver-eniging”, maar ook naar een overdreven aanhankelijkheid waardoor ons EGO en onze persoonlijkheid zich duidelijk zichtbaar maken. Deze confrontatie van ons EGO vraagt veel werk en energie van ons, heel veel! Waarschijnlijk is dit zelfs het moeilijkste in onze evolutie om naar andere niveaus te kunnen doorgroeien.

Dit EGO laat ons zoeken naar genot en voldoening. De cultuur in onze samenleving beseft dit heel goed. Het gebruikt deze afhankelijkheid juist in zijn machtsspel.

Volgens Maslow is het laatste niveau van de piramide de psychologisch meest verheven behoefte. Men noemt dit ook motivatie tot groei of zelfrealisatie. Het verklaart dan ook dat men om zelfrealisatie te bekomen en om gelukkig te zijn, men het volgende nodig heeft: waarachtigheid, goedheid, schoonheid, eenheid, integriteit en transcendentie van de tegenovergestelden, vitaliteit, singulariteit, perfectie en noodzakelijkheid, realisatie, justitie en orde, eenvoud, ecologische rijkdom, sterkte, speelsheid, zelfvoorziening en zoeken naar betekenis.

In tegenstelling tot deze zelfrealisatie staan de depressie, emotionele wanorde en gedragsstoornissen.

De piramide van Maslow is, volgens mij, niet compleet om de evolutie van de mens te beschrijven. Terwijl deze piramide 5 fasen kent, gecorreleerd aan de eerste 5 chakra´s, maak ik een grotere piramide bovenop deze van Maslow met in totaal 7 fasen.

Een geestelijke of spirituele groei houdt immers in dat er twee extra niveaus van behoeften doorlopen dienen te worden. Dit houdt natuurlijk niet in dat mensen die zich niet bewust bezig houden met hun spirituele of geestelijke ontwikkeling, deze twee niveaus bezitten, want dit zou gelijk staan aan “niet leven”. Men kan enkel stellen dat deze mensen zich niet bewust zijn van deze niveaus: hun chakra van het derde oog en hun corona-chakra zijn minder groot, hebben zich (nog) niet zozeer ontwikkeld.

Door de geestelijke of spirituele ontwikkeling, groeit ook de kennis, het bewustzijn en het ZIJN. Hoe meer men spiritueel groeit, hoe groter de piramide wordt, hoe “wakkerder” het bewustzijn is en hoe bewuster men leeft.

De spirituele piramide

Om te kunnen evolueren in deze twee niveaus, moeten bepaalde eigenschappen van ons “zijn” groeien en ons “bewust worden”.

Spirituele of geestelijke ontwikkeling passeert over BEWUSTZIJN.

Zoals dus besproken, zijn er twee niveaus waar we dienen te groeien om zo tot de schepping te komen. Deze niveaus staan in correlatie met de zesde en zevende chakra.

  1. ONAFHANKELIJKHEID is de eerste eigenschap.

Onze macht is gelimiteerd en onze echte ontwikkeling wordt geremd door onze gedachten over de anderen. De ZELF-ONTWIKKELING kan slechts gebeuren door de onafhankelijkheid van de andere.

Door onze ongelimiteerde zelfontplooiing te accepteren laten we uit ons diepste zelf de artistieke creativiteit, filosofie en spirituele ervaringen ontspruiten.

  1. Vermogen om LIEF TE HEBBEN.

Meestal hebben we lief vanuit een voorwaardelijke liefde (iets voor iets), wat totaal het tegenovergestelde is van onvoorwaardelijke liefde. Door onafhankelijk te zijn van alles en allen, kunnen we groeien in de onvoorwaardelijke liefde. Het is de liefde die een moeder normaal gezien heeft voor haar kinderen.

Voor gelovige christenen is het de liefde van GOD naar de mensen en heel zijn schepping.

Wanneer men in deze onvoorwaardelijke liefde leeft, is men één met ons diepste “zijn”, waar enkel energie bestaat energie die ons opricht, die ons licht maakt en alles oplost.

In deze onvoorwaardelijke liefde zijn we onafhankelijk van de energie van anderen om ons goed of beter te voelen.

  1. EMPATHIE.

We hebben een illusie van een perfecte wereld, waar gelijkheid, broederschap en vrijheid de basis dienen te zijn. We voelen ons verbonden, één met andere mensen en we kunnen ons inleven in hun situatie. We VOELEN wat gebeurt, wat er IS. Vanuit deze empathie kan mededogen groeien, de compassie of passie met elkaar.

Op dit niveau van zelf-reflectie kunnen we onszelf vinden in de andere. Ik noem dit de fase van ontdekking van ZICHZELF.

De VISIE door bewustzijn is het onvermijdelijke gevolg of resultaat van een spirituele of geestelijke groei. Een bredere visie over de dingen, de personen en de situaties. het is een “gave” die men ontvangt bij deze groei. De nieuwe waarnemingen verwijden onze oude waarnemingen (die enkel door de ogen gebeurt) en geven een nieuwe “spirituele” visie.

Meer bewustzijn hebben, eist een grote toewijding en een gedisciplineerde aandacht: aandachtig zijn over de aandacht.

  1. ONPERSOONLIJKHEID

De vierde eigenschap is de onpersoonlijkheid die ons leidt naar onbevooroordeeld te zijn en zo niet geïmpliceerd te zijn.

Met de groei van ons bewustzijn, groeit ook onze kracht en onze macht. de vraag iets te doen of niet, zal meer en meer centraal staan in ons leven. Het doel van het leven is onszelf beter te leren kennen te groeien naar de EENHEID, de fusie met de CREATIE en de SCHEPPER.

Deze woorden van Creatie en Schepper dienen NIET vanuit een religieus standpunt bekeken te worden, maar vanuit een geestelijk – spiritueel standpunt.

Wanneer we bewust zijn van “dat wat is”, begrijpen we dat we een lange weg hebben afgelegd die noodzakelijk was om ons tot op dit punt te brengen, hier en nu.

We begrijpen dat alles in orde is. En als alles in orde is, waarom moeten we het dan veranderen? Kunnen wij het beter doen dan de Schepper? In andere woorden: kunnen we het leven beter sturen dan het leven zelf? Manipuleren we of accepteren we?

Om tot TRANSCENDENTIE te komen, hebben we een diepgaande reflectie van onze gedachten nodig: Hoe denken we? Wat zien we? Wat is realiteit of illusie? Is dat wat we zien of observeren echt de werkelijkheid? Zijn onze gedachten en onze theorieën de enige waarheid? Is er iets meer dan dat wat we weten? Bestaat de werkelijkheid eigenlijk wel?

Transcenderen is van de ene zijde naar de andere gaan door de scheiding van beiden te overstijgen, van binnen naar buiten gaan, van buiten naar binnen gaan, de grenzen overschrijdend.

Transcenderen is het resultaat van mentale ontwikkeling die door ervaring of reflectie tot ons kan komen. Een mentale toestand (gecontroleerd of niet) waarin we ons verenigen met alles en allen, waardoor we één worden. We raken kosmische bewustzijn, het bewustzijn van alles. 

In deze toestand observeren we verder. We kunnen spreken over de visie van één oog, zoals de metafysici zeggen, waar we met klaarblik en scherpte zonder mentale, emotionele of fysieke interferentie observeren.

Onze spirituele groei leidt ons uiteindelijk tot het bewustzijn dat onze piramide een illusie is vol behoeften die wij zelf scheppen, zelf geloven en dus construeren. een piramide van behoeften die wij realiteit maken om te kunnen leven in ons lichaam dat gescheiden is van onze oorsprong, van onze Schepper en zijn Schepping.

In de meest pure toestand, de meest verheven spirituele toestand ZIJN we één met de Creatie, met de Goddelijkheid, met het universum waar geen behoeften bestaan.

Door de nieuwe evolutie en onze groei in kennis over quantumfysica, komen we dichter bij de essentie om deze eenheid te kunnen begrijpen.

We zijn waar we zijn en telkens opnieuw zijn we op weg.

Veel succes en geniet ervan.

Dr. Gert Remmerie